Gebruiksvoorwaarden Zorgkennis.net

Zorgkennis.net
  • Altijd op de hoogte

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de internet community die wordt aangeboden en gefaciliteerd door ZORGKENNIS.NET.

Voordat u gebruik maakt van onze diensten raden wij u aan deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van ZORGKENNIS.NET. Doordat u gebruik maakt van de diensten van ZORGKENNIS.NET gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Dit betekent ook dat u ervoor instaat dat iemand die gebruik maakt vanaf uw account zich houdt aan deze gebruiksvoorwaarden.

ZORGKENNIS.NET heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen zonder dit aan de gebruikers te melden. Wij raden u dan ook aan om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen. Onderaan de pagina bij ‘voorwaarden’ op de website van ZORGKENNIS.NET vindt u de meest actuele gebruiksvoorwaarden. Door gebruik na één of meer aanpassingen in de gebruiksvoorwaarden van ZORGKENNIS.NET gaat u akkoord met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

1. De diensten van ZORGKENNIS.NET

1.1. ZORGKENNIS.NET maakt communicatie mogelijk tussen gebruikers via de community. ZORGKENNIS.NET is niet verantwoordelijk voor de inhoud en heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. ZORGKENNIS.NET is daarom ook niet verantwoordelijk voor het handelen van gebruikers van ZORGKENNIS.NET, de content, gegevens en/of fotomaterialen die zij op de community van ZORGKENNIS.NET plaatsen. ZORGKENNIS.NET staat dan ook niet garant voor de inhoud van de content, gegevens en/of fotomaterialen die gebruikers beschikbaar stellen.

2. Eigen profiel

2.1. U moet een profiel aanmaken om de diensten van ZORGKENNIS.NET te kunnen gebruiken.

2.2. U moet bevestigen dat alle informatie die u aan ZORGKENNIS.NET over uzelf verstrekt, juist is. Dit geldt uiteraard voor uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres). U gaat ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens opslaan en gebruiken om uw profiel zo goed mogelijk te beheren. Hierover vindt u meer informatie in ons privacyreglement.

2.3. U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt vanaf uw profiel. Ook als u via uw profiel anderen toestaat om gebruik te maken van de diensten van ZORGKENNIS.NET.

2.4. Merkt u iets ongebruikelijks aan uw profiel of vermoedt u onrechtmatig gebruik. Meldt dit zo snel mogelijk aan ZORGKENNIS.NET. Pas na deze melding bent u niet meer verantwoordelijk.

3. Het gebruiken van ZORGKENNIS.NET

3.1. Om gebruik te maken van onze community moet u bevoegd zijn door ZORGKENNIS.NET. Tijdens het gebruik van ZORGKENNIS.NET verwachten wij dat u altijd handelt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U gaat akkoord met de verplichting onze gebruiksvoorwaarden na te komen en zich te houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn bij het gebruik van ZORGKENNIS.NET.

3.2. Naast de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden mogen uw activiteiten binnen ZORGKENNIS.NET niet:

a. misleidend en/of op onwaarheden gebaseerd zijn;

b. inbreuk maken op rechten van ZORGKENNIS.NET of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

c. een commercieel karakter hebben, tenzij ZORGKENNIS.NET hier vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven;

of

d. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het platform en/of de computersystemen van ZORGKENNIS.NET te omzeilen;

e. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;

f. of op iedere andere wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens ZORGKENNIS.NET en/of derden.

4. Rechten

4.1. Bij gebruik van ZORGKENNIS.NET gaat u automatisch akkoord met de gebruiks- en privacyvoorwaarden. Hierbij verklaart u dat u geen acties onderneemt die rechten van ZORGKENNIS.NET of derden kunnen schenden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving, waaronder de Auteurswet.

4.2. Het is verboden om kennisgevingen of vermeldingen m.b.t. intellectuele eigendomsrechten van derden te wijzigen, verbergen, verwijderen of onleesbaar te maken.

5. Bestanden uploaden

5.1. Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden staan, moet u zich houden aan de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren m.b.t. de bestanden die u via uw profiel ter beschikking stelt aan bezoekers van uw profiel bij ZORGKENNIS.NET.

5.2. U erkent en stemt ermee in dat u door het beschikbaar stellen van content, gegevens en/of fotomaterialen aan ZORGKENNIS.NET (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), u automatisch aan ZORGKENNIS.NET:

a. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om: .

1. de content, gegevens en/of fotomaterialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van ZORGKENNIS.NET

en

2. content, gegevens en/of fotomaterialen te gebruiken en te verveelvoudigen (en gebruik en verveelvoudigen toestaan aan derden) in welke media dan ook voor marketing- en/of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van ZORGKENNIS.NET;

b. het recht verleent om de door u ter beschikking gestelde content, gegevens en/of fotomaterialen te verwijderen van de servers van ZORGKENNIS.NET en van de website. Zonder opgaaf van reden door ZORGKENNIS.NET. ZORGKENNIS.NET is niet aansprakelijk bij een dergelijke verwijdering aan welke partij dan ook.

5.3. De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat u of ZORGKENNIS.NET de betreffende content, gegevens en/of fotomaterialen verwijdert van het ZORGKENNIS.NET platform.

5.4. U erkent en stemt ermee in dat de bestanden, content, gegevens en/of fotomaterialen die u ter beschikking stelt aan ZORGKENNIS.NET mogelijk gebruikt worden door andere gebruikers van ZORGKENNIS.NET. ZORGKENNIS.NET aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van ZORGKENNIS.NET. U erkent dat de mogelijkheid aanwezig is dat derden content, gegevens en/of fotomaterialen die u beschikbaar stelt aan ZORGKENNIS.NET gebruiken op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. ZORGKENNIS.NET is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen door derden van door u beschikbaar gestelde content, gegevens en/of fotomaterialen.

5.5. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat u van ZORGKENNIS.NET maakt, onder meer - maar daartoe niet beperkt – voor het beschikbaar stellen van content, gegevens en/of fotomaterialen en voor het verzenden en delen van content, gegevens en/of fotomateriaal.

5.6. U staat er jegens ZORGKENNIS.NET voor in dat u volledig rechthebbende bent van de content, gegevens en/of fotomaterialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat u volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. U vrijwaart ZORGKENNIS.NET en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de content, gegevens en/of fotomaterialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. U vergoedt alle door ZORGKENNIS.NET gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houden met dergelijke aanspraken.

5.7. Door content, gegevens en/of fotomaterialen ter beschikking te stellen aan ZORGKENNIS.NET, garandeert u dat:

a. u bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat u gerechtigd bent om aan ZORGKENNIS.NET de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;

b. de content, gegevens en/of fotomaterialen die u ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of ZORGKENNIS.NET. En dat er geen toestemming of licentie nodig of vereist is van u of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;

c. u niet beperkt bent door onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot uw recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;

d. ZORGKENNIS.NET niet verplicht is om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook en aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de content, gegevens en/of fotomaterialen die u ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder ook begrepen collectieve rechtenorganisaties;

e. u bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen tegenover enige derde partij, waaronder, maar niet beperkt tot, collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de content, gegevens en/of fotomaterialen die u ter beschikking stelt zoals bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

6. Verboden content, e-mails en/of videocommunicatie

6.1. In dit artikel volgt een opsomming van content, e-mails en/of videocommunicatie die in geen geval ter beschikking mag worden gesteld via ZORGKENNIS.NET (waarbij geldt dat het ter beoordeling van ZORGKENNIS.NET is of bepaalde content, e-mails en/of videocommunicatie wel of niet is toegestaan):

a. content, e-mails en/of videocommunicatie die op grond van uiterlijk, ras, religie, geslacht, geaardheid, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend of discriminerend genoemd kan worden;

b. content, e-mails en/of videocommunicatie die oproepen tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

c. content, e-mails en/of videocommunicatie die leiden tot of het gevolg zijn van uitbuiting of misbruik van anderen;

d. content, e-mails en/of videocommunicatie die naar de mening van ZORGKENNIS.NET in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevatten;

e. content, e-mails en/of videocommunicatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

f. content, e-mails en/of videocommunicatie waarmee het uitvoeren van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;

g. content, e-mails en/of videocommunicatie die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van ZORGKENNIS.NET of derden worden geschonden;

h. content, e-mails en/of videocommunicatie waarbij kettingbrieven, junkmail of spam een rol speelt en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;

i. content, e-mails en/of videocommunicatie waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZORGKENNIS.NET commerciële activiteiten zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramidespelen zijn gemoeid;

j. content, e-mails en/of videocommunicatie waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een persoon zonder diens toestemming;

k. content, e-mails en/of videocommunicatie die in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

l. ongewenste communicatie in welke vorm dan ook naar andere gebruikers die hebben aangegeven dit van de gebruiker in kwestie niet op prijs te stellen.

6.2. Indien blijkt dat de content, e-mails en/of videocommunicatie onmiskenbaar onrechtmatig zijn dan verwijdert ZORGKENNIS.NET deze of maakt het ontoegankelijk. Zonodig neemt ZORGKENNIS.NET extra maatregelen.

6.3. ZORGKENNIS.NET behoudt zich het recht voor om niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van content, e-mails en/of videocommunicatie over te gaan als:

a. zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of

b. de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig is. In dat kader kan ZORGKENNIS.NET bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechter in Nederland vragen die aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

6.4. Als er regelmatig ongewenste communicatie/ belaging naar andere gebruikers plaatsvindt, behoudt ZORGKENNIS.NET zich het recht voor:

a. de gebruiker in kwestie deels of volledig te blokkeren;

b. de diensten van ZORGKENNIS.NET voor de betreffende gebruiker te beperken;

c. een melding te maken bij externe diensten van ongewenst gedrag.

7. Onrechtmatige content

7.1. ZORGKENNIS.NET zal kennisgevingen van inbreuk op rechten van derden door gebruikers van ZORGKENNIS.NET onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als u van mening bent dat een gebruiker van ZORGKENNIS.NET inbreuk pleegt op uw rechten, verzoeken we u ons via e-mail daarvan op de hoogte te stellen.

In de kennisgeving per e-mail

a. geeft u de profielnaam door van degene bij wie het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden op het ZORGKENNIS.NET platform;

b. legt u uit waarom naar uw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen dat inbreukmakend is.

7.2. Als uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, verwijdert ZORGKENNIS.NET deze of maakt het ontoegankelijk.

7.3. ZORGKENNIS.NET heeft het recht om de kennisgeving door te sturen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.

7.4. ZORGKENNIS.NET heeft het recht om niet tot inwilliging van een verzoek tot ontoegankelijk maken of verwijderen van content over te gaan als:

a. zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen

of

b. de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In zo’n geval kan ZORGKENNIS.NET een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechter in Nederland vragen die aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

7.5. Door het doen van een kennisgeving vrijwaart u ZORGKENNIS.NET en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die ZORGKENNIS.NET lijdt, nog zal kunnen lijden of die ZORGKENNIS.NET moet maken door een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

7.6. ZORGKENNIS.NET is op geen enkele wijze partij bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft. 8. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

8.1. ZORGKENNIS.NET is te allen tijde zonder opgave van reden en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met ZORGKENNIS.NET (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten, te blokkeren en/of te verwijderen, content, gegevens en/of fotomaterialen te verwijderen, een waarschuwing te geven, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan u te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

a. u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;

b. we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan ZORGKENNIS.NET kunnen toebrengen.

ZORGKENNIS.NET is hierdoor in geen geval aansprakelijk.

8.2. ZORGKENNIS.NET garandeert niet dat de dienst van ZORGKENNIS.NET te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

9. Privacy

9.1. Door het gebruik van ZORGKENNIS.NET bent u gebonden aan ons privacyreglement dat u onderaan de website bij ‘privacyreglement’ vindt.

10. Content van derden

10.1. Het is mogelijk dat ZORGKENNIS.NET content van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of aanwezigheid van deze content op ZORGKENNIS.NET impliceert niet dat ZORGKENNIS.NET deze content heeft gecontroleerd of goedgekeurd. ZORGKENNIS.NET is niet verantwoordelijk voor de inhoud, content en werkwijze van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van ZORGKENNIS.NET.

11. Aansprakelijkheid

11.1. ZORGKENNIS.NET aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt, tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van ZORGKENNIS.NET of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van ZORGKENNIS.NET dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

11.2. ZORGKENNIS.NET is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verbandhoudend met of voortvloeiend uit de diensten die ZORGKENNIS.NET verricht en/of uw gebruik van ZORGKENNIS.NET.

11.3. Voor zover er op grond van het bepaalde enige aansprakelijkheid op ZORGKENNIS.NET rust, is deze aansprakelijkheid jegens u, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan ZORGKENNIS.NET betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van ZORGKENNIS.NET voortvloeit.

11.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ZORGKENNIS.NET meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ZORGKENNIS.NET vervalt na een termijn van 12 maanden vanaf het ontstaan van de vordering.

11.5. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van ZORGKENNIS.NET voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van ZORGKENNIS.NET (‘eigen handelen’) zelf en/of het bestuur van ZORGKENNIS.NET uit te sluiten.

12. Overige bepalingen

12.1. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen ter zake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

12.2. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

12.3. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.