Van AWBZ naar WMO: efficiency in verantwoording en controleketen

Tools
Hier kun je tools vinden: handige hulpmiddelen, standaarden en modellen. Ook is het mogelijk om een tool die je zelf gebruikt en die je wilt delen met collega's hier te uploaden. Gebruik hiervoor onderstaande knop. Geef je tool een duidelijke titel en voeg een omschrijving toe.

Nieuwste tool:
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Leden met de meeste bijdragen:
Op initiatief van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de NBA, is in juni 2013 opgericht het NBA Platform Zorg. Vanuit dit NBA Platform Zorg is in de werkgroep efficiency in verantwoording en controle, onderdeel van het NBA Platform Zorg, is op 3 oktober 2013 als speerpunt benoemd de efficiency in verantwoording en controle na de transitie van AWBZ naar WMO per 1 januari 2015. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en accountants (namens de Big Four zijn vertegenwoordigd EY en PWC en namens de kleinere in zorg gespecialiseerde kantoren Van Noort Gassler & Co). Om de mogelijke lastenverzwaring als gevolg van verantwoording en controle na de transitie van AWBZ naar WMO zo efficiënt mogelijk vorm te geven zonder afbreuk te doen aan verantwoordings- en controle eisen gesteld aan gemeenten, is het van belang dit speerpunt af te stemmen met werkgroep en gemeente(n) en/of de werkgroep uit te breiden met vertegenwoordiging vanuit de gemeente(n). Doel is om op korte termijn nader richting te geven aan en knelpunten te signaleren in deze verantwoordings- en controleketen.

De bijlage betreft de startnotitie ingebracht op 3 oktober 2013 in de werkgroep efficiency in verantwoording en controle, onderdeel van het NBA Platform Zorg.

Drs. Frank Schoorl AA FB, werkzaam bij Van Noort Gassler & Co Accountants & Adviseurs, Bloemendaal
  • Geplaatst door:
  • Publicatiedatum:
  • Aantal downloads:
  • Bestandsnaam:
  • Platform:
  •  Frank Schoorl
  •  13-10-2013
  •  227
  •  NBA Platform Zorg Analyse knelpunt WMO-1483.pdf
  •  Windows
Deze tool is door de maker gekoppeld aan de sectoren en categorieën:
Marktontwikkelingen, Kader zorg, Governance, Jaarverslaggeving, Planning & Control, Subsidies, Protocollen, formulieren en modellen, ZZP's, Extramurale zorg, VPT, Registratie en declaratie, Zorginkoop, Indicatie, Wmo, Begeleiding, Huishoudelijke hulp, Dagbesteding, Verpleging, verzorging, thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijnszorg, Zorgverzekeraars