De weblog van Kim Brand

CAO afspraken: meer geld, maar ook meer werken

 
Blog Kim Brand

Vrijdag 14 oktober jl. is eindelijk na lang onderhandelen een CAO akkoord gesloten voor de VVT en Jeugdgezondheidszorg. De CAO heeft een looptijd van twee jaar, van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018. In de CAO is de ORT discussie beslecht: dit houdt in dat over genoten vakantieuren ook de ORT wordt vergoed. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 2012. De structurele salarisverhoging is ca. 3-4%. De afkoop van ORT vergoeding zal nog tot uiting komen in de exploitatie 2016. Voor de zorgaanbieders geeft de CAO verhoging een flinke druk op de exploitatiekosten. De vergoeding van de overheid (OVA)is voor 2016 gesteld op 1,74% en voor 2016 vooralsnog gesteld op 1,54%. Dat betekent dus een flinke mismatch tussen de ontwikkeling in loonkosten en de voorlopige vergoeding daarvoor via de productietarieven.

 

Verlaging verlof

Naast de salarisaanpassingen en de toekenning van ORT vergoeding zijn andere CAO afspraken gemaakt. Een belangrijk effect vormt de verlaging van de verlofuren met 21,6 uren. Het opnemen van bijzonder verlof bij bepaalde gebeurtenissen (zoals huwelijk) wordt daarentegen extra toegestaan. De verlaging van de verlofsaldi betekent dat werknemers in principe voor meer salaris meer zullen werken. Een aanpassing van normen voor de formatie inzet/productiviteit ligt voor de hand.

 

Wat betekent het voorgaande voor de bedrijfsvoering?

Naast veel werk voor de HR afdeling (in verband met de individuele afspraken met werknemers) is het voor zorgaanbieder belangrijk om na te gaan of de interne normen voor productiviteit nog wel volstaan. Immers, het salarisniveau stijgt en de beschikbare werkbare uren nemen toe. Dat vraagt om een herijking van de normen. Zeker in de tijd van begroten voor 2017 is het goed om dit tegen het licht te houden. In de sturing zullen de scherpere normen dus nadrukkelijk de aandacht dienen te krijgen om te voorkomen dat de toegenomen personeelslasten onvoldoende leiden tot een toename van de arbeidsproductiviteit...

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bedrijf:
  • 28-10-2016
  • Kim Brand
  • Finance4Care
  • Links: