De weblog van Frank Schoorl

Uniformeren van gegevensuitvraag WMO door gemeenten

 
Blog Frank Schoorl

AWBZ naar WMO, gevolgen voor verantwoording en controle

 

De AWBZ wordt per 1 januari 2015 teruggebracht naar een kern-AWBZ. Een aantal zorgverstrekkingen vallen hierdoor niet meer onder de AWBZ, maar onder de WMO. Deze decentralisatie van AWBZ naar WMO betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de extramurale verstrekkingen begeleiding en dagbesteding. Onder de AWBZ is hierbij sprake van zorg, na de overgang van AWBZ naar WMO vallen deze verstrekkingen onder de noemer welzijn. De gemeenten zien zich vanaf 1 januari 2015 geconfronteerd met drie decentralisaties:

 

 1. ·         AWBZ naar WMO waarvan de voorstellen bij de Raad van State liggen
 2. ·         Jeugdzorg naar de nieuwe Jeugdwet, welke ter behandeling ligt bij de 2e Kamer
 3. ·         Participatiewet, waarvan de voorstellen nog niet zijn ingediend bij de 2e Kamer

 

 

Zorginstellingen die vanaf 2015 naast intramurale zorg en/of naast extramurale zorg als verzorging en verpleging, ook de extramurale verstrekkingen begeleiding en dagbesteding leveren, zullen voor deze laatste verstrekkingen (begeleiding en dagbesteding) in een geheel nieuw speelveld terecht komen.

 

Parallel aan dit traject van decentralisatie van de extramurale verstrekkingen begeleiding en dagbesteding van AWBZ naar WMO, geldt de decentralisatie van collectieve taken, individuele dienstverlening en integrale vroeghulp die MEE-instellingen uitvoeren op grond van de Regeling Subsidies AWBZ, welke ook per 1 januari 2015 op grond van de WMO onder de gemeenten gaan vallen.

 

Huidige situatie

Tot 2015 is sprake van zorgverlening aan de hand van een overeenkomst en budgetafspraken tussen zorginstelling en zorgkantoor, waarna op basis van indicatiestellingen via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) cliënten via de zorginstelling deze zorgverstrekkingen mogen laten uitvoeren. Jaarlijks leggen de zorginstellingen middels het nacalculatieformulier en vervolgens via de jaarrekening, verantwoording af aan het zorgkantoor en de Nederlandse Zorgautoriteit. In deze verantwoordingen zijn alle AWBZ verstrekkingen zowel intra- als extramuraal verantwoord en worden door de accountant van de instelling gecontroleerd aan de hand van de eisen vermeld in het Controleprotocol nacalculatie AWBZ-zorgaanbieders voor wat betreft de nacalculatie, en aan de hand van het Controleprotocol Jaarverantwoording Zorginstellingen voor wat betreft de jaarrekening.

 

Met betrekking tot de MEE-instellingen geldt dat deze tot 2015 jaarlijks via de aanvraag subsidievaststellingen en de jaarrekening verantwoording afleggen aan het zorgkantoor en het College voor Zorgverzekeringen. De accountant controleert de verantwoordingen met inachtneming van het Controleprotocol Regeling Subsidies AWBZ.

 

Situatie vanaf 1 januari 2015

Vanaf 2015 zullen zorginstellingen op de grond van de WMO met gemeenten afspraken dienen te maken om deze welzijnsverstrekkingen te mogen uitvoeren. De invulling hiervan kan per gemeente anders zijn. De Vereniging Nederlandse Gemeenten laat hier de keuzevrijheid waar van toepassing aan de gemeenten. Deze context is ook van toepassing op de dienstverlening door MEE-instellingen. Bepalende, maar veelal nog nader in te vullen factoren die bij deze invulling door gemeenten een rol kunnen spelen zijn met name de vraag hoe de inkoop, zorgaanvraag en bekostiging worden geregeld.

 

Bij de inkoop, zorgaanvraag/indicatiestelling en bekostiging spelen de volgende factoren/keuzen een rol:

 

 • inkoop uitbesteden aan de hand van een aanbesteding dan wel middels subsidie, naast mogelijke (gedeeltelijke) uitvoering door gemeente ambtenaren zelf (inbesteding);
 • zorgaanvraag/indicatiestelling van de cliënt/burger via de gemeente (bijvoorbeeld via WMO loket of via sociale wijkteams) of via derden (mogelijke rol CIZ);
 • bekostiging op basis van populatie of caseload en voor aanbod of resultaat.

 

Ten aanzien van mogelijke aanbestedingstrajecten is de huidige verwachting dat Europees gezien waarschijnlijk geen sprake is van verplichte Europese aanbestedingen (boven € 200.000), omdat de verstrekkingen Europees kwalificeren als een zogenaamde 2B dienst, waarvoor geen (Europese) aanbesteding verplicht wordt gesteld.

 

Afhankelijk van de door de gemeenten te maken keuzen op het gebied van inkoop, zorgaanvraag/indicatiestelling en bekostiging kan dit gevolgen hebben voor de uiteindelijk door de gemeenten te maken keuzen op het gebied van verantwoording door de aanbiedende instelling en controle op deze verantwoording. Het kan hierbij overigens voorkomen dat een aanbiedende instelling met meerdere gemeenten te maken heeft. Dit is zeker ook voor de huidige MEE-instellingen aan de orde waar een MEE-instelling met een groot aantal gemeenten te maken heeft.  

 

Conclusie

Door genoemde onzekerheden in de te maken keuzen en vrijheden van invulling ten aanzien van inkoop, zorgaanvraag/indicatiestelling en bekostiging is een mogelijke administratieve lastenverzwaring voor aanbiedende instellingen niet ondenkbaar. Daarnaast zullen gemeenten ook in het kader van de eigen verantwoording waaronder op het onderdeel rechtmatigheid een duidelijke invulling dienen te hebben inzake verantwoording en controle.

 

Uniformering van verantwoording en controleprotocol, waar (deels) mogelijk in aansluiting op bestaande verantwoordingen en controleprotocollen die in het kader van AWBZ worden en blijven toegepast is in deze situatie wenselijk. Nadere afstemming op korte termijn tussen de werkgroep en de gemeenten, bij voorkeur middels de Vereniging Nederlandse Gemeenten verdiend hierbij sterke aanbeveling.

 

Drs. F.D. Schoorl AA FB

 

 

Frank Schoorl is werkzaam bij Van Noort Gassler & Co Accountants & Adviseurs te Bloemendaal. Deze notitie voor de werkgroep efficiency in verantwoording en controle, onderdeel van het NBA Platform Zorg, is geschreven op persoonlijke titel.

 • Publicatiedatum:
 • Gepubliceerd door:
 • Bedrijf:
 • 27-10-2013
 • Frank Schoorl
 • Van Noort Gassler & Co - Accountants & Adviseurs