De weblog van Dennis de Kock

In 7 stappen naar een succesvolle scorecard voor zorginstellingen

 
Blog Dennis de Kock

Zorginstellingen zoeken in het kader van de voortdurende bezuinigingen naar mogelijkheden om winst te boeken. Om zorg van hoge kwaliteit te kunnen blijven garanderen, is efficiënt en effectief werken onmisbaar. Omdat de zorgsector steeds meer vanuit de vraag werkt, wordt het afleggen van verantwoording over het geleverde werk ook steeds belangrijker. In al hun goede bedoelingen bij toenemende werkdruk en concurrentie verliezen medewerkers de doelstellingen weleens uit het oog die in dit kader waren afgesproken om na te streven en die op lange termijn voor de zorginstelling van levensbelang zijn. Scorecarding is een efficiënt managementinstrument dat helpt met deze problematiek om te gaan.

 

Een scorecard legt het verband tussen de langetermijnstrategie en de uitvoering van individuen, groepen en de gehele instelling. Er zijn zeven stappen om tot een succesvolle scorecard te komen. Die stappen hebben veelal betrekking op de voorbereidingen bij de ontwikkeling van een scorecard, niet zo zeer in de technische aspecten.

 

Definieer de visie en missie van uw zorginstelling en vertaal deze naar concrete doelen.

Maak de gedefinieerde doelen uit stap 1 SMART. Dit betekent dat doelen moeten voldoen aan onderstaande beschrijvingen:

 

 • Specifiek (het te behalen doel is voor iedereen duidelijk en geeft antwoord op de 6 W-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom, welke)
 • Meetbaar (het te behalen resultaat is uit te drukken in een getal of cijfer en moet objectief tot stand te komen)
 • Acceptabel (er is draagvlak voor het te behalen doel, zie hiervoor stap 4)
 • Realistisch (het doel is haalbaar met aanvaardbare inspanningen)
 • Tijdgebonden (het doel heeft een duidelijke begin- en einddatum)

 

Koppel kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) aan de verschillende doelen uit stap 1 en maak ook deze SMART. Iedere doelstelling bestaat uit een aantal KPI’s dat er voor zorgt dat de doelen zijn aan te sturen. Net als voor de doelstellingen geldt dat ook deze KPI’s SMART moeten zijn. Geef per KPI een bandbreedte op die bepaalt of de KPI is behaald, een kritische status (bijv. binnen 5% van het doel) heeft of niet is gehaald.Betrek de personen uit de organisatie die belang hebben bij de scorecard. Draagvlak binnen de organisatie is cruciaal voor het succes van het werken met scorecards. De kans op draagvlak is het grootst door medewerkers bij de totstandkoming te betrekken. Neem feedback van de betrokkenen wel serieus.

Wijzig de KPI’s waar nodig na overleg uit stap 4. De feedback die naar voren komt uit stap 4 moet worden verwerkt in de eerste 3 stappen. Daardoor ontstaat een nieuwe versie van de scorecard.Ontwikkel de scorecard in de daarvoor beschikbare applicatie met de definities en afspraken die zijn vastgelegd in stap 5. In deze stap vindt de uiteindelijke realisatie en visualisatie van de scorecard plaats in een daarvoor geschikte Business Intelligence oplossing.

Communiceer de scorecard richting de organisatie en werk deze regelmatig bij.

 

Om de inzet van een scorecard voor zorginstellingen tot een succes te maken, moet duidelijk zijn dat dit model helpt bij het aansturen van de organisatie. Dit wordt behaald door met regelmaat een nieuwe versie van de scorecard te presenteren waarin de nieuwe resultaten zichtbaar zijn. Op die manier ontstaat duidelijkheid over het effect van wijzigingen en doorgevoerde acties.

 

 

Over Dennis de Kock:

Ik ben sinds 2008 actief bij UNIT4 in de wereld van Business Intelligence. Ik heb veel praktijkervaring opgedaan bij diverse klanten door het bieden van supportondersteuning, consultancy en projectleiding. Deze praktijkervaring deel ik graag met mijn collega's om zo van elkaar te leren en op die manier gezamenlijk betere oplossingen te kunnen leveren. Het schrijven van artikelen en het geven van presentaties tijdens diverse evenementen zijn een paar voorbeelden op welke manier die oplossingen tot uiting komen.

 

 

 • Publicatiedatum:
 • Gepubliceerd door:
 • Bedrijf:
 • 03-09-2013
 • Dennis de Kock
 • Unit4
 • Links: